مشاهده اعلامیه

Nov 27 2018, 10:14 AM | پرینت
تغییرات patch ( 28 شماره ) setup_ 970907
برای دانلود نسخه جدید از لینک زیر استفاده نمایید

لینک دانلود

patch  شماره ی 28 تعییرات زیر را در پایگاه داده انجام می دهد :

-        پیمایش روی گراف را به گونه ای تصیح می کند که برای روتین تهیه ی خروجی فایل dle مناسب باشد .

-        ساختار جدول tbselection  راتصیح میکند .

-        در چهارجدول نوع سیم ، نوع خودنگهدار ، ن.ع کابل و نوع ترانسفورمر ستون کد خوش تعریف(WellKnownCod) را به گونه ای مقدار دهی میکند که اگر در خروجی فایل dle مورد استفاده قرار گیرد ، در محیط نرم افزار دیگسایلنت ، مفهوم و دارای معنا خواهد بود .

-        دو نقش ArcGeonet-Role-NetSwitching  و ArcGeonet-Role-UpdateUsersرا در پایگاه داده ایجاد میکند که اولی برای کاربر بهره برداری ( مخصوص کلیدزنی ) مناسب است و نقش دوم برای کاربران بروزرسان است که دسترسی کامل بروزرسانی را به انها میدهد و اگر کاربری دارای نقش dbo میباشد ، این نقش را از وی میگیرد و نقش نام برده شده را به وی میدهد .

-        نرم افزار ، روتین تهیه ی فایل dle تصیح و کارکردهای آن نیز افزوده شده است . 

هیچ نظری برای این اعلامیه ثبت نشده است.